กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MS-Teams ให้กับคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดทีมวิทยากรให้ความรู้กับคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ภายใต้กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MS-Teams โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรที่ 1 เบื้องต้น ณ ห้อง ED2216
  • หลักสูตรที่ 2 ระดับกลาง ณ ห้องสัมมนา 2