บุคลากรสายสนับสนุน

นายนพศักดิ์ สว่างรุ่ง
นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน ED2213
โทรศัพท์ 055962414
นางสาวปทาธิป รุ่นประพันธ์
นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน ED2114
โทรศัพท์ 055962413
นายจักรพันธ์ บุญเม่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ห้องทำงาน ED2114
โทรศัพท์ 055962413