บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ 0-5596-2411 ต่อ 304
tipparats@nu.ac.th,tsittiwong@gmail.com
s_tipparat@hotmail.com
ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส
ฝ่ายวิชาการ
ห้องทำงาน ED2210
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 307
kobsookk@nu.ac.th,k.kobsook@gmail.com
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง
ฝ่ายบริหาร
ห้องทำงาน ED2210
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 301
kittipongp@nu.ac.th
อ.ธัญวดี กำจัดภัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ห้องทำงาน ED2215
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 303
ผศ.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย
ฝ่ายศิลปและวัฒนธรรม
ห้องทำงาน ED2214
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 300
อ.ราชการ สังขวดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
ห้องทำงาน ED2210
โทรศัพท์ 055-962411 ต่อ 304
ratchakan@nu.ac.th
รศ.ดร.ธงชัย เส็งศรี
ห้องทำงาน ED2210
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 307
รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง
ห้องทำงาน ED2214
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 301
รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ห้องทำงาน ED2214
โทรศัพท์ 055962413,055962417
รศ.ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ์
ห้องทำงาน ED1102
โทรศัพท์ 055962405
รศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
ห้องทำงาน ED2215
โทรศัพท์ 055962411 ต่อ 302
ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
pathapongp@nu.ac.th