โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ Teaching in the New Normal

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ Teaching in the New Normal ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom วิทยากรโดย โค้ชเจม จามร เหล่าอิมจันทร์ Creativity & Integration Trainer