โครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ
วิทยากรโดย รศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คุณนพิวรรณ ตันติพลาผล หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ED 2228 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย