ประชุมต้อนรับแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรให้กับผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ผ่าน Microsoft Teams

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมประชุมต้อนรับแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรให้กับผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ผ่าน Microsoft Teams