หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Master of Education (Educational Technology and Communications)
ชื่อย่อ : กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : M.Ed. (Educational Technology and Communications)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จำนวน 36 หน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข จำนวน 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ นักวิชาการศึกษา
อาจารย์และนักฝึกอบรมและเผยแพร่ทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน
นักผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อการเรียนการสอน