หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา): Doctor of Philosophy (Educational Technology and Communications)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา): Ph.D. (Educational Technology and Communications)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สอนในสถาบัน/หน่วยงานด้านการศึกษา
นักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานด้านการศึกษา
ผู้บริหารหน่วยงานด้านเทคโนโลยีฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีและและสื่อสารศึกษา