หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer (4-Year Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : การศึกษาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) : Bachelor of Education (Computer)
ชื่อย่อ : กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) : B.Ed. (Computer)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู อาจารย์ประจำสถานศึกษารัฐและเอกชน
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ผู้สนับสนุนการสอน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการร้านค้าคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง