หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Bachelor of Education (Educational Technology and Communications)
ชื่อย่อ : กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : : B.Ed. (Educational Technology and Communications)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาชีพครูผู้สอน
  2. นักเทคโนโลยีการศึกษา
  3. นักวิชาการศึกษา
  4. นักฝึกอบรม ประจำหน่วยงาน องค์กร รัฐ เอกชน
  5. ผู้ประกอบการสื่อ นักธุรกิจสื่อ
  6. อาชีพอิสระ เป็นต้น