หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Art Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Bachelor of Art (Educational Technology and Communications)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : B.A. (Educational Technology and Communications)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู นักวิชาการศึกษา และข้าราชการในสายงานหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา นักฝึกอบรมประจำหน่วยงาน องค์กรรัฐ และเอกชน
ผู้ประกอบการสื่อ อาชีพส่วนตัว และนักธุรกิจสื่อ
นักสื่อสารมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ สำนักพิมพ์และพิพิธภัณฑ์
งานโฆษณาสื่อสาร และผู้จัดรายการ