Admin

27 พ.ค. 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

แนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้ สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอนในยุค Covid-19 บรรยายโดย อ.ราชการ สังขวดี

Admin

27 พ.ค. 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

“A.I. ทางการศึกษาโดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด” บรรยายโดย อ.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

Admin

27 พ.ค. 2021

Admin

27 พ.ค. 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู บรรยายโดย อาจารย์ธัญวดี กำจัดภัย

Admin

27 พ.ค. 2021