การพัฒนาสื่อ AUGMENTED REALITY ด้วยโปรแกรม PROCESSING และ OPENSPACE3D

การพัฒนาสื่อ AUGMENTED REALITY ด้วยโปรแกรม PROCESSING และ OPENSPACE3D

หนังสือได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาสื่อ ออกเมนเต็ดเรีบลลิตี แนวคิด หลักการ ความหมาย การประยุกต์ใช้และพัฒนาการในปัจจุบันและอนาคต กระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออก เมนเต็ดเรียลลิตี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างชุดการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Processing และ Open Space 3D ที่สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไป