แนะนำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม คิดสร้างสรรค์ ชำนาญวิชาชีพ นำพาสังคมด้วยองค์ความรู้ สู่มาตรฐานสากลและเชิดชูความเป็นไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • เพื่อให้บัณฑิตเข้าสู่แหล่งงานเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
 • เพื่อพัฒนาวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต โดยสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 • เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ กับองค์กรระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม
 • ส่งเสริมการบริหารในภาควิชา โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

พันธกิจ

 • ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้มีความรู้ ความคิดเชิงระบบ สร้างสรรค์ผลงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นสากล
 • ด้านวิจัย แสวงหา เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และส่งเสริมจรรยาบรรณนักวิจัย
 • ด้านการบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาสู่เครือข่ายการศึกษา
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย
 • ด้านการบริหารงาน ยึดหลักความร่วมมือและหลักธรรมมาภิบาล